Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Beauty & Decoration behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 1. Definities

Beauty & Decoration: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 37111258 handelend onder de naam Beauty & Decoration;
Website: de website van Beauty en Decoration, te raadplegen via www.beautyendecoration.nl en alle bijbehorende subdomeinen;
Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Beauty & Decoration en/of zich geregistreerd heeft op de Website;
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Beauty & Decoration en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2. Contactgegevens

Beauty & Decoration
Nijverheidsweg 9
1442 LD Purmerend

KvK: 37111258
BTW: NL001607190B03

Op werkdagen bereikbaar van 09:00 t/m 17:00 uur op;
Telefoon: 06 195 181 50
Email: info@beautyendecoration.nl

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Beauty & Decoration zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
3.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen
of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn
deze voor Beauty & Decoration slechts bindend, indien deze door Beauty & Decoration uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard;
3.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan
Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling
die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Prijzen en informatie

4.1 Alle op de Website en in andere van Beauty & Decoration afkomstige materialen vermelde
prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd;
4.2 Alle aanbiedingen van Beauty & Decoration zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
4.3 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden
weergegeven;
4.4 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Beauty & Decoration kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Beauty & Decoration afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten;
4.5 Beauty & Decoration kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten
gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het
aanbod van Beauty & Decoration en het voldoen aan de daarbij door Beauty & Decoration gestelde voorwaarden;
5.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beauty & Decoration
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de
Overeenkomst te ontbinden;
5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door
Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Beauty & Decoration het recht om pas aan haar
verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Beauty & Decoration is ontvangen, stuurt Beauty & Decoration de
producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel zo spoedig mogelijk op;
6.2 Beauty & Decoration is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst;
6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op
welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen
worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in
ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden;
6.4 Indien Beauty & Decoration de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden;
6.5 Beauty & Decoration raadt Klant aan de geleverde producten bij de bezorging te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur telefonisch of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico,
waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat
het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over
bij overdracht van de producten;
6.7 Beauty & Decoration is niet aansprakelijk voor het eventueel beschadigen of zoekraken van verzendingen;
6.8 Het ophalen van de producten is in overleg ook mogelijk, hieraan zijn geen kosten verbonden;
6.9 Beauty & Decoration is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren
zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de
overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht/retour

7.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht
toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Beauty & Decoration binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
· als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of
een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
· als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
· bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product
heeft ontvangen;
* Oorbellen mogen niet retour i.v.m hygiëne;
* Retour vanwege breuk worden niet geaccepteerd. U dient bij de bezorging de artikelen te controleren;
* Gepersonaliseerde en in opdracht gemaakte producten kunnen wij niet retour nemen;
7.2 Klant dient derhalve zelf de verzend- en retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending van het product naar Klant zullen bij retour niet worden terugbetaald aan klant.
7.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product
en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor
zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke
winkel zou kunnen;
7.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van
een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Beauty & Decoration.
Beauty & Decoration bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na
ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden.

Artikel 8. Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan Beauty & Decoration volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Beauty & Decoration is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
Beauty & Decoration is gewezen op de te late betaling en Beauty & Decoration de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is Beauty & Decoration gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende €
2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. Beauty & Decoration kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in
uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Beauty & Decoration een aparte garantie op
de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2 Beauty & Decoration staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Beauty & Decoration er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3 Een door Beauty & Decoration, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan
inroepen;
9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant
binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Beauty & Decoration daarvan in
kennis te stellen;
9.5 Indien Beauty & Decoration de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en
conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Beauty & Decoration, dan
kan hij bij Beauty & Decoration telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de
contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden;
10.2 Beauty & Decoration geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval op werkdagen
binnen 24 uur bericht na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het
nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Beauty & Decoration
op werkdagen binnen 24 uur na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in
uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
11.2 De totale aansprakelijkheid van Beauty & Decoration jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het
bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw);
11.3 Aansprakelijkheid van Beauty & Decoration jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in
ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten;
11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Beauty & Decoration jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van Beauty & Decoration;
11.5 De aansprakelijkheid van Beauty & Decoration jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Beauty & Decoration onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Beauty & Decoration ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beauty & Decoration in staat is adequaat te reageren;
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de
schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk
bij Beauty & Decoration meldt;
11.7 In geval van overmacht is Beauty & Decoration niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht,
blijven alle geleverde goederen eigendom van Beauty & Decoration.

Artikel 13. Persoongegevens

13.1 Beauty & Decoration verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website
gepubliceerde privacy beleid.

Artikel 14. Copyright

14.1 Niets van de website van Beauty & Decoration mag zonder dat hiervoor door Beauty & Decoration toestemming is gegeven worden gekopieerd of anderszins overgenomen.

Artikel 15.  Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;
15.2 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling
van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.3 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail
verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Beauty & Decoration
Nijverheidsweg 9
1442 LD Purmerend

KvK: 37111258
BTW: NL001607190B03

Op werkdagen bereikbaar van 09:00 t/m 17:00 uur op;
Telefoon: 06 195 181 50
Email: info@beautyendecoration.nl